hits

Norske beitedyr er mer utryddningstruet enn ulven! På tide å få skutt ulven i Østmarka!

kommentarer

Rovdyrpolitikk er alltid noe jeg har vært opptatt av. Og det er med fortvilelse jeg leser om ulven som herjer i Østmarka. Fortvilte matprodusenter, fortvilte foreldre og befolkningen som bor der lever i frykt for et ulveangrep. Jeg mener helt klart at det i slike tilfeller bør gis fellingstillatelse, når en ulv gjør så mye skade og er i klar konflikt med beitenæringen så bør det kunne gjøres unntak fra hovedbestemmelsen.
 
Som senterpartist og tidligere medlem i programkomiteen til Senterpartiet er jeg for fri jakt på ulv. Det finnes i dag ingen norsk ulvestamme. Dersom vi hadde hatt en særegen utrydningstruet norsk ulvestamme, hadde det vært lettere å forsvare strenge reaksjoner mot å ta ut nærgående ulv, men ulven i Norge er ikke norsk og på ingen måte utrydningstruet. Rapporten «Den skandinaviska vargen» finnes på regjeringens hjemmesider, og er en fagrapport om ulvestammen i Skandinavia. Den viser til hvordan ulven i Norge i dag ikke er en særegen stamme, men finsk-russisk ulv som har vandret inn eller blitt transportert til Sør-Skandinavia. Enkeltulver har blitt transportert fra nord til sør- Sverige for å forhindre innavl hos den finsk-russiske ulvestammen som er i ferd med å etablere seg. Vi velger i dag å bruke ressurser på en russisk ulvestamme som Nord-Europa er full av og som er i stor vekst, hvor norsk forvaltning ikke betyr noe fra eller til.  Biologisk mangfold er viktig ja. Både planter og dyr. Men man kan stille spørsmålet på en litt annen måte. Er ulven vi bruker ressurser på å få levedyktig her viktigere enn mindre kjente, men sjeldnere plantearter som er avhengig av beiting i utmarka? Det er en veldig viktig del av det biologiske mangfoldet, og vi ser dessverre at det ikke akkurat er blitt flere beitedyr med årene. Om det er noe man bør være bekymret for når det kommer til biologisk mangfold så er det mangel på beitedyr.

 
Den norske utmarka er full av insekter, sopp og engplanter som er avhengig av grasetere som sau og storfe for å overleve. Over 300 arter på den norske rødlista er i dag truet på grunn av at sau og storfe slutter å beite i utmarka. Årsaken til dette finner vi i den evolusjonære utviklingen i Europa mens Norge og Skandinavia var dekket av en iskappe under istiden. Europa var ikke en tett, sammenhengende urskog men hadde innimellom lysåpne sletter med grasmark. Europas store grasetere, som blant annet europeisk bison, urokse og visent, skapte dette lysåpne landskapet hvor engplanter, sopp og insekter tilpasset seg vedvarende beiting av muler som klipper gresset rett av gjentatte ganger, av tunge tråkk laget av klover og av husdyrgjødsel. Europas grasetere fulgte ikke med til Norge da engplantene, insektartene og soppartene spredte seg nordover da iskappen smeltet, men jordbrukerne som vandret inn i landet for 6000 år siden hadde med seg sau, geit og storfe som husdyr. Det er husdyrene som har sikret leveområdet for disse artene i Norge. Ved introduksjon av ulv vil det ikke lenger være mulig å ha sau og storfe på frittgående utmarksbeite. Ulven truer faktisk det biologiske mangfoldet.


Jeg har ikke noe mot at en eller annen ulv dukker opp i blant turgåere i Østmarka av og til. Men problemet er at hvis ulvestammen skal være bærekraftig i Norge mener ekspertene at vi burde ha 300-500 ulv. I dag har vi rundt 30-50 ulver, det skaper veldig store utfordringer for mange som driver med matproduksjon. Hvis vi ønsker å produsere mer mat i Norge, basert på norske ressurser, må vi prioritere, og da velger vi i Senterpartiet å prioritere norsk matproduksjon foran å importere finsk-russisk ulv for å bygge opp en norsk ulvestamme.
 
Enkelte argumenterer med at vi gjennom Bernkonvensjonen er forpliktet til å ha en ulvebestand i Norge. Dette er tull. Det slo også Oslo Byrett fast i en dom fra 2001. Bernkonvensjonen ble slått fast at den ikke kan forstås dit hen, at den forplikter Norge til å ha en egen ulvebestand. Retten fant at bestandens overlevelse må bedømmes i forhold til den svensk-norske bestand, og dermed ikke bestanden i Norge isolert. Norges internasjonale forpliktelser er ingen hindring for å felle ulv i Norge, så lenge en sør-skandinavisk bestand består.
 
Jeg mener norsk matproduksjon er viktigere enn å prøve og få ulven til å bli levedyktig i Norge. Det biologiske mangfoldet består ikke bare av ulven, vi har mange planter som er avhengig av beitedyr. Ulvedebattantene har dessverre klart å få denne debatten så svart/hvit som de vil, det er med på å Senterpartister til å høres ut som ulvemordere. Men nei, vi er opptatt av norsk mat, av en forsvarlig rovdyrbestand, av det biologiske mangfoldet, men vi har skjønt at det består av mer enn bare ulven. Derfor håper jeg nå ulven som herjer i Østmarka blir skutt, etter all skade den har gjort.