hits

Norge er i ferd med å bli Europas trygdekontor.

kommentarer

I dag kunne VG fortelle at antall øst-eruopere som søker trygdeytelser i Norge øker. I 2011 var 4254 statsborgere fra 12 land i Øst-Europa og Balkan på dagpenger i Norge. I november i fjor var antallet hele 7010. Tallene bare øker og øker.  Nå kan vi slå fast at Norge er på god vei til å bli Euoropas trygdekontor.  Og hva er grunnen til det? 1. Januar 2012 ble lov om sosiale tjenester endret slik at nordmenn og EØS-innvandrere er sidestilt i retten til å få tygd fra Norge. Det mener jeg vi nå ser gir Norge mange utfordringer.

 

I dag er reglene slik at EØS-borgere som har fått jobb, får et registreringsbevis hos politiet. Det beholder de selv om de mister jobben.  Dette registreringsbeviset gir de rett på sosialstønad på lik linje med nordmenn, uten tidsbegrensning. Det er heller ingen regler for å tilbakekalle dette registreringsbeviset. Trygdeutgiftene i Norge vil eksplodere når EØS-innvandrere får nærmest fri tilgang til trygdesystemet i Norge. 

 

NAV-sjef Sigurd Røeggen kunne tidligere i år fortelle om en firedobling i antall henvendelser om sosialhjelp fra EØS-borgere det siste året. Eksplosjonen i trygdeutbetalinger til EØS-innvandrere er et resultat av loven om sosiale tjenester som nå likestiller nordmenn og EØS-innvandrere.Jeg frykter dette bare er begynnelsen på det som vil være en eksplosjon itrygdeutgifter for Norge. 

 

Når økonomien i Europa går dårlig blir det svært lønnsomt å komme til Norge og søke trygd. For europeere med lave lønninger er det nesten dumt å ikke gjøre det. Men problemet er at Norge ikke kan redde Europas økonomi ved å sette europeere på trygd.  Denne utviklingen kan ikke fortsette, kampen må tas med EU. Vis meg den skattesatsen som kan finansiere Norge som Europas trygdekontor?

 

I den siste tiden har både Danmark og Storbritannia forsøkt å legge begrensninger i EØS-innvandrernes nært ubegrensede rett til nasjonale velferdsgoder. Begge landene har fått EU mot seg. Danmark tapte for eksempel saken mot EU-kommisjonen hvor Danmark ønsket å innføre et to-års oppholds-krav i landet før man fikk fulle rettigheter til barnetrygd. EU tillater ikke hvert land å ivareta nasjonale hensyn. For at vi skal klare å ta vare på den norske velferdsstaten må vi ivareta nasjonale hensyn.

 

Det er ikke norske politikere som har skapt velferdsstaten. Det er det vanlige arbeidstakere som har gjort. At norske politikere sitter stille og ser på at stadig flere av skattekronene sløses bort er uakseptabelt. Å sørge for at norske skattekroner blir brukt til det de er tiltenkt handler om å vise folk en grunnleggende respekt. Velferdsstaten er et spleiselag bygget opp av gjensidig tillitt. Den tillitten er det vi som politikere som må bevare. Nå må vi tørre å ta debatten om hvor inngripende EØS-avtalen faktisk er blitt. Problemene rundt norsk trygd vil ikke forsvinne. De vil kun øke! 


Norske myndigheter må tørre å stå opp mot EUs overstyring av velferdssystemet vårt gjennom EØS-avtalen. Regjeringen må også tørre å ta tak i dette, og ikke bare si at problemet er der. Kom med løsningene, og ikke bare snakk om problemene slik det har vært gjort de siste årene.