hits

Forslag om endring i skoletilbud i Troms er en skandale!

kommentarer

Fylkesrådet har nå lagt fram et omfattende forslag til nedleggelse av skoletilbud i Troms, og jeg har stor forståelse for at det kommer sterke reaksjoner på dette. Forslaget innebærer en flytting av elevmassen fra yrkesfag, idrett og estestiske fag over til studiespesialisering. Det er nøyaktig det motsatte av det samfunnet trenger. Det er ikke underskudd på akademikere i samfunnet, men det er stor underdekning på faglært arbeidskraft.

Forslagene om nedleggelse av skoletilbud vil føre til tidenes sentralisering av videregående utdanning i Troms, fra hele fylket inn til Tromsø. En by der boligmarkedet fra før av er sprengt. Det vil verken gagne elevene i Tromsø eller elevene i resten av fylket. Forslaget fra fylkesrådet vil føre til at langt flere elever vil måtte flytte inn til Tromsø som 16 åringer for å ta videregående utdanning. Når fylkesrådet nå skal spare penger overfører de i realiteten kostnadene over på elevene og familiene som selv vil måtte betale det meste som denne flyttingen koster. Men ikke alle elever har råd til å flytte inn til Tromsø. Noe som vil bety at disse elevene ikke får den videregående utdanningen de ønsker. Dette kan få svært alvorlige følger i forhold til gjennomføringsgrad og frafall i den videregående skolen. Når fylkesrådet for eksempel foresår å legge ned alle idrettslinjene utenfor Tromsø (som har fulle klasser ved noen av skolene), når de foreslår å legge ned viktige yrkesfag på Sjøvegan og Bardufoss eller når fylkesrådet foreslår å legge ned musikk, dans og drama i Harstad så kan ikke dette sees på som noe annet enn ren sentralisering ? uten noen form for faglig begrunnelse.

Det aller mest alvorlige er likevel at fylkesrådet foreslår helt å legge ned all landbruksutdanning i Troms. Dette gjelder naturbruk, grønn linje, ved Senja videregående skole, ?landbruksskolen? på Gibostad. Det betyr at elever som er i gang med denne utdanningen må dra ut av fylket for å fullføre sitt utdanningsløp. Som eneste fylke i landet foreslår fylkesrådet at Troms skal være uten landbruksfaglig utdanning. Klarere kan det ikke sies fra fylkesrådet fra H, Ap og KrF: De ønsker ikke at det skal være liv laga verken i landbruket eller i næringsmiddelindustrien som er basert på landbruket, som for eksempel Nortura, Tine og Tromspotet. Det er fullstendig uakseptabelt, og jeg synes det er bra at det nå mobiliseres på bred front. Det er helt nødvendig. Jeg vil minne om at det i Nord-Norge er 10 000 sysselsatte innenfor landbruket og næringsmiddelindustrien tilknyttet landbruket. Det er også et betydelig potensial for arktisk landbruk, og i bunn for dette ligger kompetanse. Kompetanse er den viktigste innsatsfaktoren i både tradisjonelt landbruk og bygdenæringer. Kompetansetiltak knyttet opp mot drift og utvikling av landbruket må derfor prioriteres. Det er denne sammenhengen som fylkesrådet ikke synes å ha tatt inn over seg når fylkesrådet viser til at de kan kjøpe denne type elevplasser i andre fylker. De har nemlig undervurdert den betydningen det har for 16-åringer å ha kontakt med hjemmet og kunne dra hjem i helgene. Det vil ikke være mulig for elevene å dra hjem i helgene dersom de for eksempel må ta sin naturbruksutdanning i Nordland eller i Finnmark. Resultatet blir fort at elever føler seg tvunget til å velge andre fagretninger, og at de dermed velger bort landbruksfaglig utdanning, selv om dette er den fagretningen de ønsker.

Bakgrunnen for fylkesrådets drastiske forslag til endringer i det videregående skoletilbudet er den økonomiske situasjonen som Troms fylkeskommune har havnet i etter en rekke økonomiske skandaler. En situasjon som fylkesrådet selv har ansvar for. Posisjon på fylkestinget bestående av AP, H og KrF som er folkevalgte representanter er nå med på å skuffe store deler av fylkets befolkning, signalene som kommer bør de ta på dypeste alvor. Jeg stiller også store spørsmålstegn i prosessen i denne saken. Vi har nettopp hatt en skolestruktur sak opp til behandling i fylket, der ble det sagt at vi skulle beholde og styrke dagens linjer ved mange av skolene det i dag det blir kuttet i.

En av fylkeskommunens viktigste oppgaver er å bidra til regional utvikling. Det synes som om fylkesrådet helt har glemt dette i forslaget til utdanningstilbud for videregående utdanning. Som fylkestingsrepresentant for Senterpartiet så ser jeg svært alvorlig på denne situasjonen. Jeg vil kjempe for at vi skal ha en regional balanse i det videregående utdanningstilbudet i fylket, og jeg vil invitere Senterpartiets lokallag i Troms til en bred prosess for å forme framtidas videregående utdanningstilbud i fylket fram mot fylkestinget i desember.

 

Sandra Borch

Fylkestingsrepresentant i Troms og medlem i utdanningskomiteen