hits

EØS har gjort Norge til Europas tygdekontor!

kommentarer
Det har den siste tiden vært stor oppmerksomhet rundt den nye lovendringen rundt trygdeutbetalinger til EØS-innvandrere. 1. Januar 2012 ble lov om sosiale tjenester endret slik at EØS-innvandrere får full tilgang til det norske velferdssystemet. Det mener jeg vil gi Norge mange utfordringer. Gjør vi ikke grep snart ender vi opp som Europas trygdekontor!

I dag er reglene slik at straks EØS-borgere som har fått jobb, får man et registreringsbevis hos politiet. Dette beholder de selv om de mister jobben. Dette registreringsbeviset gir de rett på sosialstønad på lik linje med nordmenn, uten noen form for tidsbegrensning. Det er heller ingen regler for å tilbakekalle dette registreringsbeviset.

Resultatet av reglene vi blir pålagt gjennom EØS-avtalen fikk vi se forrige uke. Da fortalte NAV-sjef Sigurd Røeggen at man det siste året hadde sett en firedobling i antall søknader om sosialhjelp fra EØS-borgere. Økningen i søknader om sosialhjelp fra EØS-borgere vil ikke komme til å snu, tvert i mot. Det er viktig å være klar over at eksport av trygdeordninger ikke er et problem som kun gjelder i Norge. Dette rammer flere av landene som er underlagt EUs lover. Jeg frykter at det siste års utvikling bare er begynnelsen på det som vil være en eksplosjon av utgifter for Norge. Når økonomien i Europa går så dårlig blir det svært lønnsomt å komme til Norge og søke trygd. For europeere med lave lønninger er det nesten dumt å ikke gjøre det. Men problemet er at Norge ikke kan redde Europas økonomi ved å sette europeere på trygd.

I den siste tiden har både Danmark og Storbritannia forsøkt å legge begrensninger i EØS-innvandreres nært ubegrensede rett til nasjonale velferdsgoder. Begge landene har fått EU i mot seg. Danmark tapte for eksempel saken mot EU-kommisjonen hvor Danmark ønsket å innføre et to-års oppholds-krav i landet før man fikk fulle rettigheter til barnetrygd. EU tillater ikke hvert land å ivareta nasjonale hensyn. For at vi skal klare å ta vare på den norske velferdsstaten må vi ivareta nasjonale hensyn.

Det er ikke norske politikere som har skapt velferdsstaten. Det er det tvert i mot vanlige arbeidstakere som har gjort. At norske politikere sitter stille og ser på at stadig flere av skattekronene sløses bort er uakseptabelt. Å sørge for at norske skattekroner blir brukt til det de er tiltenkt handler om å vise folk en grunnleggende respekt. Velferdsstaten er et spleiselag bygget opp av gjensidig tillitt. Den tillitten er det vi som politikere som må bevare. Nå må vi tørre å ta debatten om hvor inngripende EØS-avtalen faktisk er blitt. Avtalen er i dag reelt sett så å si det samme som et medlemskap i EU, noe det norske folk har sagt nei til to ganger.

Vi i Senterpartiet vet at problemene rundt norsk trygd ikke vil forsvinne. De vil kun øke! Norske myndigheter må tørre å stå opp mot EUs overstyring av velferdssystemet vårt. Politikere som Siv Jensen må også tørre å ta tak i dette, og ikke bare si at problemet er der. Kom med løsningene, og ikke bare snakk om problemene! Senterungdommen mener tiden er inne for en reell debatt om det faktiske innholdet i EØS-avtalen, en debatt verken Siv, Jens eller Erna tørr ta tak i!