hits

Norsk gass som klimaløsning!

kommentarer
Norsk gass er et av de viktigste bidragene Norge kan bidra med globalt for å få ned klimautslippene. Å bygge opp et energisystem krever en rekke store investeringer over lang tid, og Senterungdommen mener Norge her skal gå i front. Men vi må også være tydelig på at den fossile energien som verden uansett vil ha behov for blir produsert, distribuert og brukt på en mest mulig energieffektiv og klimavennlig måte.

Det er ikke er noen tvil om at verden må øke sin produksjon av fornybar energi og bruke denne til å erstatte den fossile energibruken på sikt. Både EU og Norge har satt seg ambisiøse mål for sin klima- og energipolitikk. Dette innebærer at det er vedtatt at det skal gjøres store utslippskutt, energieffektivisering.
Jeg mener norsk gass har en viktig rolle i årene fremover. Økt bruk av naturgass i stedet for kull er en rask og billig måte å redusere klimagassutslippene på i Europa. Gass er det mest miljøvennlige av de fossile energikildene. Erstatning av kull med gass i kraftproduksjon kan gi mer enn en halvering av klimagassutslippene, og også lavere utslipp av svovel, NOx og partikler, og det uten at prisen på strøm vil øke.

Med stor utbygging av solenergi og vindkraft øker også behovet for balansekraft. Vi trenger alltid en reserveløsning når det er vindstille eller når sola ikke skinner. Storstilt dansk vinkraftutbygging har for eksempel blitt muliggjort ved å bruke norsk vannkraft som reserve. Men selv om Norge har mye vannkraft, er det langt fra nok til å kunne levere balansekraft til hele Europa. Senterungdommen mener gass har potensial til å spille denne rollen.

Norge har en sentral plass i Europas gassforsyning med en markedsandel på 20 %. Energimengden i gasseksporten utgjør 1200 TWH. Og vi kan levere mer gass hvis det bare er etterspørsel i markedet. Mer en 70 % av gassressursene er enda ikke produsert. Senterungdommen mener at Norge her har en unik mulighet til å ta en ledende posisjon. Nærhet til markedene og vår effektive infrastruktur gjør norsk gass konkurransedyktig. Sju rørledninger til fire land gir norske produsenter tilgang til hele det europeiske markedet.
Senterungdommen mener vi må sende ut tydelige signaler til EU og resten av verden om at norsk gass er et stort bidrag i klimaløsningen. Slik som det er nå så skviser billig amerikansk kull mer miljøvennlig norsk gass ut av det europeiske markedet.

EUs ordning med kjøp og salg av kvoter for utslipp av karbon, ETS, som Norge har sluttet seg til, skulle egentlig gjøre det svært så dyrt å slippe ut klimagasser. Men det er så stort overskudd på CO2-kvoter at prisene for å slippe ut karbon til atmosfæren er i bunn, og ordningen er nesten i ferd med å kollapse.

Senterungdommen mener norsk gass er en god bro over til lavutslippssamfunnet. Vi ser at grunnet lave priser på kull så blir gass utkonkurrert også i Europa. Det må tas intinativ til internasjonale avtaler som gjør det dyrt å være miljøverstning.